برگزاری جلسه هماهنگی و کارشناسی دبیرخانه مدارس پسرانه مسابقات پرتو نور

با توجه به دبیرخانه بودن این آموزشگاه در مسابقات پرتو نور و پیش رو بودن هفتمین دوره این مسابقات جلسه جمع بندی نهایی در زمینه ی مفاد ، منبع و نوع اجرای مسابقات در دفتر مدیریت محترم برگزار گردید. نتیجه این جلسه ضمن ارائه و تصویب آموزشگاهی پوستر پیشنهادی ، تصمیماتی جامع حول محور تقویت و هدفمند کردن این مسابقات از باب علمی و اجرایی بود. امید است در جلسه هماهنگی بین دو دبیرخانه مدارس دخترانه و پسرانه و موسسه که به زودی انجام می پذیرد. مورد توجه قرار گرفته و بتوانیم جهشی بنیادین در حوزه قرآنی مدارس ابتدایی امام حسین علیه السلام را به نمایش بگذاریم.