برگزاری هفتمین جلسه کلاس های تخصصی قرآن(حفظ و ترتیل)- دبستان مشهد واحد پنج

هفتمین جلسه کلاس های تخصصی قرآن در رشته های حفظ  ترتیل قرآن کریم در نماز خانه آموزشگاه برگزار گردید

در این جلسه سوره مبارکه بینه مرور و سور مبارکه علق و قدر تمرین و تکرار گردید.از نکات قابل توجه این کلاس در قالب تجوید بحث قلقله و در قالب نغمات اشاره به نغمه چهارگاه بود