آموزش آموزه های دینی (فروع دین) – پایه دوم- دبستان مشهد واحد دو

فروع دین همراه با شعر، به گل های پایه دوم آموزش داده شد.

نوگلان قرآنی پایه دوم، پس از آموزش اصول دین همراه با شعر و کاردستی امروز 15 بهمن ماه 1396، با فروع دین آشنا شدند.

سرکار خانم ولی “مربی محترم قرآن ” ده اصلِ فروع دین را به عزیزان آموزش دادند و پس از آن، قرآن آموزان با همخوانی شعری زیبا در مورد فروع دین این آموزه دینی را فرا گرفتند و ضمناً کاردستی زیبایی درست کردند؛ تا آموزه های دینی در ضمیر پاک و روشن آنها جای گیرد.