تدریس پیام قرآنی « وَما بِکُم مِن نِعمَهٍ فَمِنَ اللَّهِ» در پایه دوم –دبستان پسرانه امام حسین(ع) شماره ۱

روزیکشنبه بیست و پنجم آذر ماه سال ۱۳۹۷، آموزگار قرآن خانم اعرابی این پیام قرآنی « وَما بِکُم مِن نِعمَهٍ فَمِنَ اللَّهِ»را تدریس نمودند.آموزگار در مورد خود انسان با دانش آموزان صحبت کردند و بیان نمودند که هیچ کس نمی تواند بدون لطف و کمک خداوند کاری انجام دهد و هر چه داریم از اوستدر پایان دانش آموزان یک نامه کوتاه برای تشکر از خداوند و نعمت هایش نوشتند و برای دیگر دوستان خود خواندند.