آموزش قرآن همراه با بازی در پایه اول–دبستان پسرانه امام حسین (ع )شماره ۱

روزیکشنبه دوم دی سال ۱۳۹۷ ، آموزگار قرآن خانم اعرابی ؛با هماهنگی آموزگار کلاس ،لوحه ی چهار را در پایه اول تدریس نمودند. سپس خانم اعرابی ،حروف ها یی را که آموزش داده بودند را با صدا های کوتاه ، به صورت شعر خوانی به دانش آموزان، آموزش دادند . در ادامه کلمات را با پرتاب توب به سمت دانش آموزان به صورت بخش خوانی تمرین کردند و در پایان کسانی که درست می خواندند امتیاز می گرفتند.