تدریس نشانه « ه ﻪ » در پایه دوم—دبستان پسرانه امام حسین( ع) شماره ۱

روزیکشنبه دوم دی سال ۱۳۹۷ ، آموزگار قرآن خانم اعرابی در پایه دوم بعد از ارزشیابی قواعد تدریس شده ،حروف « ه ﻪ »را با صداهای « و ی» کوچک تدریس کردند . سپس بیان کردند که « و ی» زمانی که در کنار « ه ﻪ» قرار می گیرند چگونه تلفظ می شود و با مثال های متعدد آن را توضیح دادند در ادامه ارزشیابی از درس را انجام دادند و در پایان شعری در این زمینه برای دانش آموزان نوشتند تا به صورت شعر با قاعده کلی این درس آشنا شوند.