تدریس درس « قرآن بخوانیم » در پایه اول-دبستان امام حسین (ع) شماره ۱

روز سه شنبه بیست و هفتم آذر ماه سال ۱۳۹۷، مربی قرآن خانم اعرابی بعد از ارزشیابی دانش آموزان از مباحث قبلی ، درس چهارم کتاب را تدریس نمودند ، در ادامه در مورد احترام به قرآن و نیز سوره های قرآن صحبت های بیان نمودند

سپس دانش آموزان را با چگونگی رفتار در برابر قرآن آشنا نمودند . بعد از آن سوره هایی را که تا به حال در کلاس تمرین و تکرار کرده بودند به صورت دسته جمعی همه دانش آموزان با هم خواندند.

در پایان در مورد بلندترین وکوتاهترین سوره قرآن صحبت شد و برگه های در کتاب دانش آموزان چسبانده شد که نام سوره های قرآن را رنگ آمیزی کنند.