تدریس آیت الکرسی در پایه سوم-دبستان پسرانه امام حسین (ع) شماره ۱

روز شنبه هشتم دیماه سال ۱۳۹۷،مربی قرآن خانم اعرابی ، آیت الکرسی را در پایه سوم تدریس نمودند. ایشان در مورد« چگونگی تلاوت آیات مبارک و اینکه آیات آیت الکرسی برگرفته از آیات سوره بقره آیه ۲۵۵ تا ۲۵۷ است و کاربرد این آیات » صحبت کردند.

سپس داستانی در مورد اینکه خواندن و تلاوت این سوره چه مزایایی دارد ارائه نمودند . در ادامه همه همراه با آموزگار این آیات را تلاوت کردند.

در پایان دانش آموزان این سه آیه سوره بقره را حفظ کردند و امتیاز گرفتند.