تدریس پایه همزه در پایه دوم–دبستان پسرانه امام حسین( ع) شماره ۱

ایشان برای تدریس این درس ابتدا در مورد صدای « ع » و شکل آن توضیح دادند ، و بیان کردند که شکل همزه تقریباً شبیه به حرف « ع» است . صدای آن مانند حرف « ع» از گلو تلفظ می شود.

در پایان برگه های شطرنجی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا در این برگه ها شکل همزه را با رنگ کردن حرف « ع» درست کنند.