آشنایی با رمز قرآن در پایه سوم—دبستان پسرانه امام حسین ع شماره ۱

روزیکشنبه نهم دیماه سال ۱۳۹۷، آموزگار قرآن خانم اعرابی ، بعد از تدریس سوره بقره در صفحه ۶۱ کتاب قرآن و توضیح درباره این سوره ، حروف مقطعه را تدریس نمودند و بیان کردند که بعضی از سوره ها در قرآن با کلماتی شروع می شوند که آنها را باید جدا جدا کرده و با حروف بزرگ تلفظ نمود که به این حروف رمز قرآن و حروف مقطعه نیز گفته می شود.