سخنان مسئول دبیر خانه در جمع دانش آموزان و همراهان

در جمع دانش آموزان شرکت کننده همراهان اقای شمشیریان مسئول دبیرخانه ضمن عرض خیر مقدم خدمت دانش آموزان و همکاران قرآن را کتابی فراتر از سایر کتاب ها کتابی که همه اش نور و روشنی است. کتابی که هرچه زیبایی و معرفت و کرامت و رحمت است و کتابی که هر کس به قدر همت و تلاش خود از آن بهره می گیرد معرفی کردند. ایشان قلب های پاک و نورانی نوجوانان را از زمینه ای مستعد برای رشد و باربری مفاهیم متعالی قرار دانست و اشاره کردند در برتر تعالیم الهی و حیاتی قرآن می توان به کرامت و بزرگی و عزت و عظمت رسید.